• تهران مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات واحد 48 و 49 و ساختمان هرباریوم
  • aminjafari18@gmail.com

 توسعه کسب و کار با مثلث طلایی 

فضای کاری شرکت در بام نوآوری تهران می باشد، جایی که متشکل از اساتید دانشگاه و شرکت های نو آور ،خلاق و دانش بنیان است. تمام نیازهای شما را در مجموعه پوشش می دهیم.

  • تهران، مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات واحد 
  • دارای پارکینگ اختصاصی مهمانان
  • امکان بازدید از استدیو و تجهیزات
  • اتاق جلسات vip

    دوره رایگان خود را شروع کنید