دریافت گواهینامه مدیریت استراتژیک در توسعه کارآفرینی از انجمن توسعه و بهبود کیفیت صنایع ایران

QAM دریافت گواهینامه مهندسی مدیریت از آکادمی

آمریکا AGS دریافت گواهینامه مهندسی مدیریت از

شرکت مثلث طلایی نواندیشان

مجموعه ای نظام مند متشکل از مهندسین،کارشناسان،کارشناسان ارشد و طراحان برجسته کشور